آرشیو برچسب: سیستان و بلوچستان

چرایی قاچاق سوخت و عدم نظارت کافی مرثیه ای برای  ثروت ملی که به راحتی بر باد می رود اکبر تجلی   ایران کشوری سرشار از ثروت و نعمت های خدادادی ...
ادامه مطلب 6 جولای , 2020
در سیســـتان و بلوچســـتان در معمـــاری بســـیاری از گونه‌های ســـاختمانی از تنـــه و شـــاخه نخـــل خرمـــا و شـــاخه نخـــل وحشـــی (داز) به‌عنوان یکـــی از مصالـــح ســـاختمانی در دســـترس استفاده‌شده اســـت ...
ادامه مطلب 16 جولای , 2019
امروز جوانان خلاق و بااستعداد این مرزوبوم همواره با نوردیدن پله‌های افتخار برای اقتدار ایران اسلامی در جهان در حال تلاش و تکاپو هستند، جویندگان علم و دانشی که همواره ...
ادامه مطلب 9 جولای , 2019