آرشیو دسته: یادداشت

چرایی قاچاق سوخت و عدم نظارت کافی مرثیه ای برای  ثروت ملی که به راحتی بر باد می رود اکبر تجلی   ایران کشوری سرشار از ثروت و نعمت های خدادادی ...
ادامه مطلب 6 جولای , 2020
امــروزه در تمامی دنیــا جوانــان از مهم‌ترین وموثرتریــن عوامــل در پیشــبرد اهــداف کشــورها بــه شــمار مــی رود. از همیــن رو یکـی از سیاســت های کشــورهای غربـی بــرای ضربــه زدن بــه ...
ادامه مطلب 25 جولای , 2019