کپر را جور دیگر باید دید

سرزمین من
جولای 16, 2019
بازدید : 155 بازدید

در سیســـتان و بلوچســـتان در معمـــاری بســـیاری از گونه‌های ســـاختمانی از تنـــه و شـــاخه نخـــل خرمـــا و شـــاخه نخـــل وحشـــی (داز) به‌عنوان یکـــی از مصالـــح ســـاختمانی در دســـترس استفاده‌شده اســـت کـــه یکـــی از مهم‌ترین ایـــن نـــوع بناهـــا کپـــر اســـت.

کپر یـــک فضـــای نیمه‌باز خنـــک بـــرای زندگـــی اســـت کـــه صدالبته زندگـــی درکپر همیشـــه نشـــانه فقـــر ســـاکنان و زاغه‌نشینی نیســـت. کپر گونه ای اقامتگاه سایه بانی گرد در جنـــوب و جنـــوب شـــرق ایـــران و ازجمله مناطـــق مختلـــف بلوچســـتان (اســـتان سیســـتان و بلوچســـتان ) اســـت.

آن‌هایی کـــه در فصـــل تابســـتان و گرما به پشـــت رودخانـــه می‌رفتند و در نخلستان‌های خودشـــان در موسـم ثمـــر نخل چنـد مـاه در آنجا می‌ماندند، چنـد کپـر می‌ساختند یکی بـرای نشستن در ســـایه آن، دیگـــری بـــرای ســـایه بان ظـــرف آب، و دیگـــری بـــرای مطبـــخ همچنیـــن در کنـــار زمین‌های کشـــاورزی خـــود و حتـــی بـــه علـــت کمبـــود درآمـــد جهـــت ســـاخت خانـــه و منـــزل بـــرای نشـــیمن وزندگی در آن کپـــر می‌ساخته‌اند.

ســـاختن ایـــن ســـایبان درگذشته بیشـــتر رایـــج بـــوده و متأســـفانه اکنـــون کمتـــر بـــه آن توجهـی می‌شود. در ادامـه بـــرای آشـــنایی بیشـــتر مخاطبـــان هاتـــف جـــوان و احیـــای ایـــن ســـازه ســـنتی اســـتان سیستان و بلوچستان، تصاویـــری نـــاب از ایـــن بنـــای زیبـــا و بی‌آلایش را تقدیـــم می‌کنیم:

6
امتیاز :
کپر را جور دیگر باید دید
5 از 2 رای
امید بلوچستانی
امید بلوچستانی می نویسم و می سازم تا روزی که ساخته و خوانده شوم...
همراه ما باشید در کانال تلگرام ماهنامه هاتف جوان کانال تلگرام
دیدگاهتان را بنویسید