نگاهی به ناگفته های فرهنگی در مستند زیبای زیمل بلوچستان

کافه سینما
جولای 21, 2019
بازدید : 120 بازدید

زیمل بلوچستان گوشه ای از زندگی نوازنده و خواننده شناخته شده بلوچستان به نام گل محمد بلوچی است، او برای گذراندن زندگی خود ناچار، به مسافرکشی بین شهری رو آورده است، در این اثر تلاش های گل محمد برای تشکیل یک گروه جدید موسیقی  را مشاهده می کنیم، سختی ها و مشقت های او برای یافتن اساتید موسیقی بلوچی  که البته بسیاری از آنها متاسفانه دیگر در قید حیات نیستند را درفیلم شاهدیم تا او بتواند در نهایت گروه جدید موسیقی را شکل بدهد.

در ایــن بیــن مخاطــب بــا جغرافیــای زیبــای منطقــه، بخشــی از فرهنــگ غنــی و بســیاری از ریتــم هــا، طنیــن هــا، آواها و بســیاری از اســاتید برجســته ی موســیقی بلوچســتان و البتــه دشــواری هــای فعالیــت در ایــن حــوزه آشــنا می شــود.

در واقــع زیمــل بلوچســتان نیــم نگاهــی بــه موســیقی اصیــل بلوچســتان و شــاید تلنگــری بــه مــردم، هرمنــدان و مســئولین فرهنگــی مرتبــط بــرای شــناخت هرچــه بیشــر و حفــظ ایــن پیکــره زخمــی کــه در ســال های اخیــر آســیب های فراوانــی بــه آن وارد شــده اســت، باشــد.

در ایــن اثــر هنرمنــدان بزرگــی همچــون موســی بلــوچ حضــور داشــتند  کــه از رانندگــی در جــاده تامیــن معــاش مــی کردنــد و دریــک ســانحه تصــادف جــان خــود را از دســت دادنــد و ایــن حادثه دل هر انســان دلســوزی را بــه درد مــی آورد چــرا کــه ایــن اســاتید سرمایه هــای واقعــی  فرهنگــی بلوچســتان هســتند.

سال هاســت کــه غالبــا فیلــم ســازان بــرای جلــب نظــر داوران جشــنواره ها و مخاطــب خــاص خــود عمومــا موضوع آثــار خــود را از  کمبود هــا و محرومیت های منطقــه و در خوشــبینانه تریــن حالــت جغرافیــای خاص منطقه را ســوژه آثــار خود کرده انــد امــا زیمــل بلوچســتان از معــدود آثــاری اســت کــه بــه دنبــال ســیاه نمایــی و نشــان دادن محرومیــت هــا و عقــب ماندگی هــای منطقــه نیســت، بلکــه این اثر تاکیــد بــر غنــای فرهنگی منطقــه دارد.

انتخــاب ســوژه هــای فرهنگــی بــرای تولیــد اثر ریســک بزرگی بــرای فیلمســازان به حســاب مــی آیــد چــرا کــه عمومــا تهیــه کننــده هــا و حمایــت کننــده هــای مالــی علاقــه ای بــرای پرداخــن بــه ســوژه هــای فرهنگــی از خــود نشــان نمی دهنــد، کــه البتــه زیمــل بلوچســتان نیــز از ایــن قائــده مســتثنی نبــوده و فیلمســاز بــرای تولید این اثر با مشکلات فراوانی روبرو بوده است.

هیــچ کــدام از ارگان هــا و نهادهــا و حتــی سرمایــه گــذاران مردمــی خود اســتان هم علاقــه ای بــرای تولیــد ایــن اثــر از خــود نشــان ندادنــد و فیلمســاز ایــن اثــر را بــا  هزینه هــای شــخصی تولیــد کــرد، البتــه در نهایــت  و متاســفانه شــبکه الجزیــره!؟  ایــن مســتند ارزشــمند را خریــداری کــرد.

زیمــل بلوچســتان تاکیــد بــر نقش موســیقی در زندگــی مــردم منطقــه دارد، در این اثــر مخاطــب شــاهد اســت کــه تمامــی مراســم هــا و آئیــن های ســنتی با موســیقی همــراه اســت و گویــا موســیقی عضــو جدایــی ناپذیــری از زندگــی مردم اســت.

زیمــل بلوچســتان بــه نوعــی هــم تاکیــد بــر نقــش بانــوان بلــوچ در موســیقی منطقــه دارد کــه حضــور آنهــا، بســیار چشــمگیر بــوده، در ایــن اثــر شــاهدیم کــه بانــوان بلــوچ بــرای اجراهــای گروهــی بــه کشــورهای اروپایــی دعــوت مــی شــدند و نماینــده ی فرهنگــی مردم بلوچســتان بــوده انــد.

بــه گفتــه بســیاری از منتقــدان زیمــل بلوچســتان اولیــن فیلــم مســتند موســیقی شناســی مردمــی ایــران بــه شــمار مــی آیــد.

زیمل بلوچســتان موفــق بــه کســب تندیــس  شــیر ایرانــی از نهمیــن جشــن مســتقل ســینمای مســتند شــد و اولیــن اکــران خــودش را سال 1385 در جشــنواره بیــن المللــی حقیقــت تجربــه کــرد کــه بــا اســتقبال چشــمگیر مخاطبــان مواجــه شــد، در بســیاری از اکــران ها مخاطبیــن روی پلــه هــا نشســته بودنــد کــه نشــان از موفقیــت اثــر دارد.

مدت زمان اثر نود دقیقه ست که دو سال فیلمبرداری آن بــه طــول انجامیــد و بــرای فیلمــبرداری آن از تکنیــک  دوربین روی دســت اســتفاده شده است.

کارگــردان ایــن اثــر مازیــار مشــتاق گوهــری اســت، او متولــد 1375 در جیرفت و ساکن زاهدان می باشد،  از آثــار او می تــوان به مــچ، گاندو، پــرواز در آب، مرجان هــا، ماجراجویــان، آئییــن همدلــی و دســت بافتــه های اســتان سیســتان و بلوچســتان اشــاره کــرد.

عوامــل ایــن فیلــم عبارتنــد از مازیــار مشــتاق گوهــری پژوهشــگر، تهیــه کننــده و کارگــردان، محمــد رضــا تیموری فیلمــبردار، حســن شــبانکاره صدابــردار و صداگذار، بابــک بهــرام بیگــی تدوینگــر، گل محمــد بلوچــی گوینــده و آهنگســاز، غلامعلــی سرگــزی مدیــر تولیــد و بابــک مشــتاق گوهــری عــکاس.

 

 

3
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید