قاچاق؛ میوه ای با شیرینی گذرا و تلخی ماندگار

یادداشت
جولای 25, 2019
بازدید : 123 بازدید

امــروزه در تمامی دنیــا جوانــان از مهم‌ترین وموثرتریــن عوامــل در پیشــبرد اهــداف کشــورها بــه شــمار مــی رود. از همیــن رو یکـی از سیاســت های کشــورهای غربـی بــرای ضربــه زدن بــه ایــن نیــروی جوانـی در کشــورهای اسلامی از بیــن بــردن فرصــت و تــوان نیــروی جوانــان اســت.

عمــل قاچــاق یکـی از صدهــا ترفندی اســت کــه امــروزه کشــور مــا نیــز بــا آن دســت و پنجــه نــرم مي کنــد و تــا کنــون هــم ضربــات زیــادی از جانــب آن متحمــل شــده اســت.

مشــکلات اقتصــادی از جملــه عواملـی اســت کــه یک فــرد را به عمــل قاچــاق وادار می کنــد. از طرفـی تجربــه ایــن عمــل، بــه مثابــه طعم شــیرین یــک میــوه در ذهن فــرد می مانــد.

میــوه ای کــه خیلــی زود، مــزه شــیرین آن از بیــن می رود و بــرای تجربــه آن بایــد دوبــاره از آن چشــید. در واقــع شــیرینی ایــن میــوه کاذب بــوده و به همــان انــدازه کــه لذت بخــش اســت خطرنــاک و خانمان برانــداز اســت.

قاچــاق را می تــوان بــه یک میــوه شــیرین تشــبیه کــرد. فرآینــد عمــل قاچــاق بــه قــدری در کشــور مــا آســان شــده و قبــح آن نیــز از بیــن رفتــه کــه متاســفانهاکثر افراد درگیر در این زمینه را جوانان سیزده تا سی سال تشکیل می دهند.

سودآوری و زودبازده بــودن عمــل قاچــاق باعــث تشــویق قشــر جــوان جامعــه شــده اســت.

شــاید در ابتــدا گفتــه شــود کــه کالا را از کشــور خــارج می‌کنیم و درنتیجه آن ارزآوری خواهیــم داشــت. ولــي کاش این‌گونه بــود.

مهم‌ترین چیــزي کــه از کشــور مــا قاچــاق می‌شود، ســوخت اســت کــه به‌عنوان یــک ســرمایه در کشــور مــا و جهــان محســوب می‌شود.

ایــن ســوختی کــه قاچــاق می‌شود همــان فــرآورده نفتـی اســت کــه دولــت بودجــه ســالیانه خــود را از فــروش آن تعییــن می‌کند.

یــک جــوان دخیــل در امــر قاچــاق بــرای تامیــن معیشــت خــود دســت بــه عمــل شــوم قاچــاق ســوخت می‌زند. بــا هــزار مشــقت ایــن بــار و محمولــه را بــه آن‌طرف مــرز انتقــال می‌دهد. اگــر خطــر تصــادف و آتــش گرفتــن خــودرو را نادیــده بگیریــم، پــس از تحویــل بــار عمدتا پولــی در کار نیســت و در قبال آن باید اجناســی ازجمله ســیگار، تجهیــزات ماهــواره، لوازم‌آرایشی، مشــروبات الکلـی و… را دریافت کنــد و بــراي کســب درآمــد بایــد ایــن کالا را مجــددا بــه داخــل کشــور قاچــاق کنــد.

خریــدار ایــن کالاهــای قاچــاق وارداتی، بــرای ســود بیشــتر و بــازار فــروش بهتــر، ایــن کالا را بایــد بــه عمــق کشــور هدایــت کنــد. دراین‌بین امــکان توقیف و کشــف کالا دور از انتظــار نیســت و در صــورت وقــوع، ایــن  فــرد ازنظر قانــون یک قاچاقچـس محســوب می‌شود.

علـاوه بــر ضبــط کالای قاچــاق، مجبــور بــه پرداخت جریمــه می‌شود .از طرفــي دیگــر ایــن کالا  پــس از رســیدن بــه مقصــد و ورود بــه عرصــه بــازار فــروش مشــکلات دیگــری بــرای خریــداران و مصرف‌کنندگان ایجــاد می‌کند.

مشــکلات فرهنگــی، بهداشــتی و ســایر مضــرات کــه مصرف‌کننده پــس از اســتفاده بــرای رفــع ایــن مشــکلات احتمالـی بایــد هزینــه گزافی پرداخــت کند.

و ایــن ســیر همین‌طور ادامــه دارد و ضربــات متعــددی بــر پیکــره کشــور و مــردم ایــران از جانــب همیــن قاچــاق وارد می‌شود.

امــکان دارد جوانــان مــا از ایــن تبعــات قاچــاق اطلاع نداشــته باشــند ولــی هر کس بــه ســهم خــود بایــد بــا ایــن مسئله شــوم مبــارزه کنــد. دولــت هــم بــرای کاهــش قاچــاق بایــد دســت بــه اقدامــات مهمــی ازجمله رفــع بیــکاری و اشتغال‌زایی برنــد.

متأسفانه قاچــاق به‌خودی‌خود اشتغال‌زایی را در جامعــه بــا مشــکل مواجــه می‌کند و این‌گونه بــه آمــار بیــکاران نیــز افــزوده خواهــد شــد.

جــدا شــدن از ایــن میــوه شــیرین کاذب و بــردن نــان حلال بــر ســر ســفره خانــواده، بــرای جوانــان مــا دور از انتظــار نیست.

7
امتیاز :
بدون رای!
دیدگاهتان را بنویسید