رمین سرزمین موج‌های رؤیایی

سرزمین من
جولای 16, 2019
بازدید : 129 بازدید

از سال نودودو ورزشی بــه جمــع ورزش‌های رســمی کشــور اضافه‌شده کــه نامــی آشــنا در جهــان دارد. ورزشــی کــه بعــد از ثبــت، ایــده تأسیس انجمــن آن در ســامانه ثبــت ایده‌های وزارت ورزش و جوانــان  تــا تأسیس انجمــن و بــه عضویــت درآمــدن آن در انجمــن بین‌المللی و المپیکی شــدنش روزبه‌روز بــه ســمت توســعه و پیشــرفت قــدم می‌گذارد.

و در میــان امــواج توجهــات هرروز بالاتــر می‌رود. بلــه امــواج؛ بــه موج‌سواری یــک ورزش روبه‌پیشرفت کــه روزبه‌روز علاقه‌مندان بــه ایــن رشــته چــه بــا نــگاه تفریحی و چه حرفه‌ای بیشــتر می‌شود. علــت اصلــی کــه باعــث شــد دست‌به‌قلم بــردارم و بنویســم، بومیانــی بودنــد کــه باوقار و افتادگی‌شان و بامعرفت و مهمان‌نوازی‌شان اگــر نبودنــد شــاید ایــن ورزش را مــن هــم نمی‌شناختم  و موجبــات رشــد آن در کشــور نیــز فراهــم نمی‌شد.

شــمس پســری از روســتای رمیــن چابهــار است کــه هرروز برای شــنا بــه دریــا می‌رفت. روزی کــه در نزدیکــی ســاحل در حــال شــنا بــوده متوجــه یــک خانــم موج‌سوار ایرلنــدی می‌شود. بــه ســمت او می‌رود و از او بــا کمــک مترجــم ایرانی‌اش دربــاره تخته موج‌سواری کــه در دســت خانــم اســت می‌پرسد.

او بــه شــمس توضیــح می‌دهد و شــمس ادعا می‌کند کــه بــا فوم اسفنجی‌اش در مســابقه بــا موج‌سوار حرفه‌ای پیــروز خواهــد شــد. شــجاعت، مهــارت در شــنا و از همــه مهم‌تر پاکــی شــمس باعــث می‌شود، «ریسکی بریتون» به شــمس موج‌سواری را آمــوزش دهــد.

بعد از ســاعتی تمریــن، شــمس آن‌ها را بــه خانه دعــوت می‌کند و ســبک زندگــی بومــی محلــی و مهمان‌نوازی و چشم‌پاکی ایــن مــردم کــه باوجود بیــکاری، مهمان‌نوازان بزرگــی هســتند، دلیلــی می‌شود بــرای اقامــت بیشــتر خانم موج‌سوار بعــد از چنــد روز آمــوزش، توانایی و اســتعداد شــمس حیــرت خانم بریتان ایــن قهرمــان موج‌سواری را برمی‌انگیزد.

بلــه، اســتعداد ویــژه شــمس باعــث می‌شود پــس از چنــد روز بــر ایــن ورزش دشــوار مســلط شــود بالاخــره بریتان ایرلنــدی، چابهــار را  تــرک می‌کند.

لحظه‌ای ســخت کــه هرکســی کــه مهمــان چندروزه ایــن شــهر باشــد می‌تواند آن را حــس کنــد حســی غریــب ماننــد حــس تــرک خانــه و خانواده‌ات و درحالی‌که دلــت تــاب رفتــن نــدارد بــه خــود می‌گویی به‌زودی بــر خواهــم گشــت.

ایســکی بریتون ســال بعــد بــا چندیــن تختــه برمی‌گردد حــالا شــمس بــا تــلاش و پشــتکارش و بــه کمــک اهالــی روســتا تیمــی بــرای خــود تشــکیل داده اســت.

شــاید بتــوان گفــت روســتای رمیــن تبدیــل بــه مربیــان و موج‌سواران ایــران شــده و اقامــت دوبــاره خانــم ایرلنــدی بــه بــالا بــردن کیفیــت موج‌سواری اهالــی منجــر می‌شود.

پس‌ازاین قضایــا، حــالا وقتــی بــا شــمس و عابــد صحبــت می‌کنی، تــرک تحصیــل شــمس و درگیــر شــدن باکارهای موقــت دلــت را می‌فشرد. امــا بیــکاری خیلــی هــم برایــش بــد نشــده اســت.

روزهایــی کــه بیــکار اســت ساعت‌ها شــنا می‌کند و موج‌سواری، تمــام آرزویــش ایــن اســت کــه در رمیــن، مدرســه موج‌سواری راه‌اندازی شــود و او بتوانــد در مســابقات بین‌المللی شــرکت کنــد.

بهتریــن وصــف را از شــمس و دوســتانش و رمیــن، یــک خانــم موج‌سوار اهــل تهــران می‌کرد کــه شــوری آب دریــا، چشــمان ایــن مــردم را پــاک نــگاه داشــته و دل‌هایشان را مهربــان.

بهتریــن موج‌سواران و آموزش‌دهندگان موج‌سواری در ایران، بچه‌های بومی روســتای رمیــن شهرســتان چابهار هســتند، شهریور سال95 دو کارگاه موج‌سواری در ساحل رمیــن برگــزار  شــد و بایــد منتظــر اتفاقــات مثبــت پیــش رو بــود…

 

//عمر بلوچ

3
امتیاز :
بدون رای!
امید بلوچستانی
امید بلوچستانی می نویسم و می سازم تا روزی که ساخته و خوانده شوم...
همراه ما باشید در کانال تلگرام ماهنامه هاتف جوان کانال تلگرام
دیدگاهتان را بنویسید