ماهنامه هاتف جوان

نخستین و تنها مجله وِزه جوانان سیستان و بلوچستان

عبارت جستجو را وارد کنید .
0 مرجع دانلود معماری

جستجو

عبارت جستجو را وارد کنید .

تیـم ملـی کبـدی آقایـان و بانـوان کشـورمان در بازیهـای آسـیایی جاکارتـا همــراه آقــای هــادی اشــرک در تیــم آقایــان و خانمهــا فریــده ظریــف دوســت، محبوبــه ســنچولی دو بازیکــن بــه همــراه صفــورا یــادی مقــدم به عنـوان مربـی از اسـتان قهرمـان شـدند. مـا هـم از طـرف نشریـات هاتف جـوان و بانـوک جـوان ایـن قهرمانـی را بـه ورزشـکاران اسـتانمان […]

۰۵ اسفند ۱۳۹۷
332 بازدید
هاتف جوان

جامعـه ای کـه خواهـان پیشـرفت باشـد فرقـی نمـی کنـد چـه عرصـه ای برایـش مهـم هسـت بلکـه نیازمند ایـن اسـت کـه افـراد آن دارای سـواد و اطلاعـات کافی، با فرهنـگ و بـه دور از جهـل و نادانـی باشـند . ایـن امـر زمانـی ممکـن اسـت کـه افـراد آن جامعـه بـا کتـاب و کتابخانـه دوسـتی نزدیکـی داشـته باشـند […]

۰۵ اسفند ۱۳۹۷
337 بازدید
هاتف جوان

هاتـف جوان کـم کـم دارد قـد مـی کشـد، برایـش جشـن گرفتـه ایـم. حالا مــن رســیده ام بــه ســه ســالگی هاتــف. تــوی ایــن شــلوغی هــای روزمـره کـه صـدا بـه صـدا نمی رسـد ایـن کـه فرصـت نمی کنیـم بـههمدیگـر نـگاه کنیـم، وقتـی مـی بینیـم هنـوز هسـتند کسـانی کـه بـوی نـاب کاغـذ را مـی فهمنـد و اهـل خوانـدن […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
853 بازدید
omidbewas

دورهم جمع شدیم به بهانه ی روز کودک، جشن بگیریم و کتاب بخوانیم، راستش دلشوره دارم از اینکه گوش ندهند! برخوردشان خوب باشد و هزار اما و اگر دیگری که خوب بلد است بیاید توی ذهن آدم و آرامش اش را برهم بزند. از مربی شان می پرسم قلق بچه های اینجا چیه؟ با تعجب […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
602 بازدید
omidbewas

زیمل بلوچستان گوشه ای از زندگی نوازنده و خواننده شناخته شده بلوچستان به نام گل محمد بلوچی است،او برای گذراندن زندگی خود ناچار ، به مسافرکشی بین شهری رو آورده است ، در این اثر تلاشهای گل محمد برای تشکیل یک گروه جدید موسیقی را مشاهده میکنیم،سختی ها و مشقتهای او برای یافتن اساتید موسیقی […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
603 بازدید
omidbewas

شـاید تـا کنـون بـرای تـان پیـش آمـده باشـد کـه از شـنیدن یک موسـیقی لـذت بربیـد ولـی حتـی نـام خواننـده و اثـر را هـم ندانیـد! اگـر مایلیـد اطلاعـات کاملی از موسـیقی مـورد علاقـه تـان بدسـت آورید تنهـا کافـی سـت نـرم افـزار Shazam را نصـب و اجرا کنیـد و هنگام پخش موسـیقی مـورد نظرتـان (از رادیـو، تلویزیـون، […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
606 بازدید
omidbewas

کتاب “گندم صلیب گرسنگی ست” اولیـن سروده محمود سرحدی مـی باشـد ایشـان کار شـعر و سرودن شـعر را از دبیرسـتان آغـاز کـرده وباتاثیـر پذیرفتن از شرایط اقلیمـی و محیطـی جغرافیـای سیسـتان و بلوچستان اشـعارش را سروده اسـت اشـعار ایـن کتـاب در قالـبشـعر سـپید سروده شـده انـد. بـی گمان بهـره گیـری از عناصر شـعری بـه غنا […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
603 بازدید
omidbewas

صـدای آب، چـه چـه بلبلان بـر روی درختـان در مجـاورت آب و درختـان بیـد سر بـه فلـک کشـیده، باغهای متصـل بـه هـم بـا تنـوع میـوه ها و عبـور جـاده از میـان آنها و نسـیم بـاد معتـدل و عبـور از داخـل رود خانـه هـای موجـود. در تصــور ذهــن آدمــی آن هــم در چنــد کیلــومتری کویــر نمی […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
609 بازدید
omidbewas

یکـی از مهمترین وظایـف مسـئولین و دسـت انـدرکاران فرهنگـی در اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان ایـن اسـت کـه چهـره ی مهربـان ، صمیمـی و همـراه بـا لطافـت از ایـن منطقـه نشـان بدهیـم امـا چـه کنیـم کـه دسـت تقدیر همیشـه طـور دیگـری اسـت همـه ماجـرا دسـت ما نیسـت یـا دوسـتان اشرار نمی گذارند و یـا اینکـه جدیـدا […]

۱۰ دی ۱۳۹۷
610 بازدید
omidbewas